Các hàm sử dụng phổ biến trong PHP

Có rất nhiều hàm có sẵn trong PHP để thực hiện các tác vụ khác nhau, vài ví dụ về hàm thông dụng trong PHP bao gồm: strlen(): trả về độ dài của chuỗi substr(): cắt một phần của chuỗi str_replace(): thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác trong một chuỗi explode(): chia một …

Các hàm sử dụng phổ biến trong PHP Read More »